Top
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van PeLe Trading, gevestigd te Hillegom.
Deze versie is geldig vanaf 1-12-2014 aangepast 29-7-2018

 


 
Artikel 1 Algemeen
 
Lid 1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de internetsites, die toebehoren aan PeLe Trading. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de desbetreffende internetsite van PeLe Trading. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
Lid 1.2  Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Het aangaan van een bestelling houdt tevens een betaalverplichting in. PeLe Trading behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden, na het verstrijken van de looptijd, te wijzigen.
Lid 1.3  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door PeLe Trading erkend.
Lid 1.4  Pele Trading garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
 
Artikel 2 Levering
 
Lid 2.1  Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
Lid 2.2  In het kader van de regels van de wet koop op afstand zal Pele Trading de bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is ( doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar ), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
Lid 2.3  Aan de leveringsplicht van PeLe Trading zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door PeLe Trading geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
 Lid 2.4  Alle op de internetsites genoemde termijnen zij indicatief. Aan de genoemde
 termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 
Artikel 3 Prijzen
 
Lid 3.1  Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke  maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
Lid 3.3  Alle prijzen op de door PeLe Trading gelieerde sites zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Lid 3.3  Alle prijzen zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.
 
Artikel 4 Zichttermijn/herroepingrecht
 
Lid 4.1  Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de wet verkoop op afstand ( artikel 7:5 BW ), heeft de afnemer het herroepingsrecht ( een deel van ) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden aan te melden bij PeLe Trading hierbij gebruik makend van het herroepingsformulier zoals vermeld op de desbetreffende pagina ( herroepingsformulier ). Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Na de aanmeldingstermijn van herroeping heeft de afnemer de verplichting de zaken terug te sturen binnen 14 dagen in de originele verpakking ( inclusief accessoires en bijbehorende documentatie ) en in nieuwstaat verkerend. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan PeLe Trading heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de  vorige zin, draagt PeLe Trading er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
Lid 4.2  Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten. Op diensten, waarbij PeLe Trading slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde bedrijven of instellingen van toepassing zijn.
Lid 4.3  Het herroepingrecht geldt niet voor: diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen; goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft; goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben; goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen; audio- en video opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 
Artikel 5 Gegevensbeheer

 
Lid 5.1  Indien u een bestelling plaatst bij de door PeLe Trading gelieerde websites, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand  van PeLe Trading. PeLe Trading houdt zich aan de wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Police.
Lid 5.2  PeLe Trading respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsites en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
Lid 5.3  De door PeLe Trading gelieerde websites kunnen gebruik maken van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
 
Artikel 6 Garantie
 
Lid 6.1  PeLe Trading garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
Lid 6.2  De garantietermijn van PeLe Trading komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. PeLe Trading is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
Lid 6.3  De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer ( alvorens over te gaan tot terugzending aan PeLe Trading ) deze gebreken schriftelijk te melden aan PeLe Trading. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan PeLe Trading schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking ( inclusief accessoires en bijbehorende documentatie ) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
Lid 6.4  Indien klachten van de afnemer door PeLe Trading gegrond worden bevonden, zal PeLe Trading naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van PeLe Trading en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste factuurbedrag der betreffende zaken, danwel ( naar keuze van PeLe Trading ) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van PeLe Trading gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van PeLe Trading voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
Lid 6.5  PeLe Trading is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
Lid 6.6  Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens PeLe Trading in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren /bewerken; C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van PeLe Trading en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is is voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen.
 
Artikel 7 Aanbiedingen
 
Lid 7.1  Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
Lid 7.2  Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt PeLe Trading zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
Lid 7.3  Mondelinge toezeggingen verbinden PeLe Trading slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
Lid 7.4  Aanbiedingen gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
Lid 7.5  PeLe Trading kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
Lid 7.6  Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
 
 Artikel 8 Overeenkomst
 
Lid 8.1  Een overeenkomst tussen een door PeLe Trading gelieerde website en een klant komt tot stand nadat een bestellingopdracht door PeLe Trading op haalbaarheid is beoordeeld.
Lid 8.2  PeLe Trading behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.
 
Artikel 9 Afbeeldingen en specificaties
 
Lid 9.1  Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten etc. op de door PeLe Trading gelieerde websites gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 
Artikel 10 Overmacht
 
Lid 10.1  PeLe Trading is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
Lid 10.2  Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in de door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van PeLe Trading alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
Lid 10.3  PeLe Trading behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is PeLe Trading gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
Lid 10.4  Indien PeLe Trading bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 
Artikel 11 Aansprakelijkheid
 
Lid 11.1  PeLe Trading is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg de website.
 
 Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud
 
Lid 12.1  Eigendom van alle door PeLe Trading aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij PeLe Trading zolang de afnemer de vorderingen van PeLe Trading uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van PeLe Trading wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boetes, rente en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
Lid 12.2  De door PeLe  Trading geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitvoering worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
Lid 12.3  De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
Lid 12.4  De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan PeLe  Trading of een door PeLe Trading aan te stellen derden om, in alle gevallen waarin PeLe Trading haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
Lid 12.5  Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht PeLe Trading zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
Lid 12.6  De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan PeLe Trading.
 
 Artikel 13 Toepasselijk recht/bevoegde rechter
 
Lid 13.1  Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
Lid 13.2  Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen PeLe Trading en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Hillegom kennis, tenzij PeLe Trading er de voorkeur aangeeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Artikel 14 Klachtenregeling

Lid 14.1  Bij klachten zal PeLe Trading handelen volgens de onderstaande klachtenprocedure.

Lid 14.2  Klachten  over de uitvoering van de overeenkomst  moeten volledig en duidelijk beschreven  schriftelijk per brief of mail  kenbaar worden gemaakt aan PeLe Trading.

Lid 14.3  Ingediende klachten worden door PeLe Trading binnen 14 dagen beantwoord gerekend vanaf de ontvangstdag ingediende klacht. Mocht de verwerkingstermijn van 14 dagen  voor afhandeling klacht langer duren , zal PeLe Trading binnen 14 dagen  antwoorden met bericht van ontvangst en een indicatie verstrekken wanneer de consument het antwoord kan verwachten om de klacht af te ronden.

Lid 14.4  Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Lid 14.5  Voor klachten dient men zich allereerst  te wenden bij PeLe Trading. Wij zullen de klacht behandelen en zoeken naar een voor beide partijen juiste oplossing. Mocht men niet tevreden zijn is het mogelijk de klacht te melden via het Europees platform ODR.

Europees ODR platform

Lid 14.6  Een klacht schort niet de verplichting van PeLe Trading niet op, tenzij wij het schriftelijk anders hebben aangegeven.

Lid 14.7  Indien de ingediende klacht door PeLe Trading  gegrond wordt bevonden zal PeLe Trading , naar keuze, kosteloos vervangen of repareren.